Beton Agrega Şartnamesi
   Memleketimizde beton agregaları şartnamesi olarak "TS 706 Beton Agregaları" (Kum-Çakıl) standardı kullanılmaktadır. Şimdi, bu Standard da verilmiş limitleri kısaca gözden geçirelim.

TS 706'ya Göre İnce Agregada Zararlı Madde Sınır Değerleri:

                                               Kullanılabilecek Agregada
                                     
Zararlı Maddeler
(Ağırlıkça) Max. % Sınırı

Kil Topakları                                                      1.0

Kömür ve Linyit                                                  1.0

(*) 0.074 mm. elekten geçen ince malzeme

(a)         Aşınmaya uğrayacak betonlarda               4.0

(b)          Betonun bütün çeşitlerinde                     5.0             

(*) NOT: 0.074 mm. elekten geçen ince malzeme, kilden arı taş tozu ise, limitler:

(a)            4'ten 6'yat

(b)         5'ten 7'ye kadar çıkarılabilir.

0.074 mm elek No. 200 elektir.

TS 706'ya Göre İri Agrega'da Zararlı Madde Sınır Değerleri:

                                                                        Kullanılabilecek Agregada
Zararlı Maddeler
                                        (Ağırlıkça) Maks. % Sınırı

Kil Topakları                                                        0.25

Yumuşak Taneler                                               5.00

Kömür ve Linyit                                                    1.00

0.074 mm elekten geçen ince malzeme                         1.00

NOT: 0.074 mm (No. 200) elekten geçen ince malzemenin çoğu konkasör toz undan meydana gelmişte, bu takdirde limit en çok % l.50 ye çıkartılabilir.

TS 706'ya Göre Tuvenan Agregada Zararlı Madde Sınır Değerleri:

Tuvenan agrega; iri ve ince agrega olarak ikiye ayrılmalı ve zararlı madde değerleri her agregada ayrı ayrı yukarıdaki tablolara göre değerlendirilmelidir,

(a)            4'ten 6'ya,

(b)         5'ten 7'ye kadar çıkartılabilir,

      0.074 mm elek No.200 etektir.

TS 706'ya Göre İri Agrega Zararlı Madde Sınır Değerleri

Zararlı Maddeler 

Kil Topakları                                                                   0.25

Yumuşak Taneler                                            5.00

Kömür ve Linyit                                                             1.00

0.074 mm elekten geçen ince malzeme                            1.00

NOT: 0.074 mm (No, 200) elekten geçen ince malzemenin çoğu konkasör tozundan meydana gelmişse, bu takdirde limit en çok %1.5'ye çıkartılabilir..

TS 706'ya Göre Kıvam Etkilerine Dayanıklılık Deneyi Sınır Değerleri:

                                                          % Sınırlar

Agrega Sınıfı                Magnezyum                Sodyum Sülfat

                              Sülfat Çözeltisi                      Çözeltisi 

İnce Agrega                     15,0                         10,0

İri Agrega                        18,0                         12,0

TS 706'ya Göre Hava Etkilerine Dayanıklılık Sınır Değerleri:

Los Angeles aşındırma makinesinde yapılan ve ileride bahsedilecek olan bu deneyde 500 devir sonunda agregada %50'den fazla kayıp olmamalıdır. Aşınmaya uğrayacak betonlarda bu değer %30'dan çok olmamalıdır.

 Ayrıca, agregada limite edilmiş durumda olan ve ileride çok geniş olarak bahsedilecek bu husus da agreganın granülometrisidir.

Genel Teknik Şartnamesi

İhtiyaç yerine göre agreganın lüzumlu granülometri, temizlik, basınç ve aşınmaya, tabii ve harici hava tesislerine dayanıklılık göstermesi gereklidir.

Agrega genel olarak su içinde yumuşamayacak, kimyevi olarak dağılmayacak, çimento ile birlikte zararlı bir birleşime geçmeyecek ve çeliğin korezyonunu hızlandırmayacaktır. Dane şekilleri mümkün olduğu kadar yuvarlak, kürevi veya kübik olacaktır. Agrega yeteri kadar basınca dayanıklı olmalıdır. Tabii kum ve çakıllarda genel olarak bu dayanıklılık mevcuttur. Kırma kum veya çakıl ile, agrega temini istendiği takdirde menşe taşlarının, 1000 kg/cm² basınca dayanıklı olması lazımdır. Bu takdirde ayrıca kırma kum ve taş için bir Laboratuvar araştırmasına lüzum kalmayacaktır.

Agrega, dona dayanıklı olmalı, 8 mm. çapına kadar agregada veznen % 10 dan az dona dayanıksız malzeme bulunabilir. 8 mm. çapın üstünde bu oran % 5'i geçmeyecektir.

Bütün harçlarda dere, ocak veya kırma taş kumu kullanılacaktır. Yıkanmamış deniz kumu ancak dolgu ve tesviye işlerinde kullanılabilir.

Harç veya betonun prizine sertleşmesine mani olacak, betonun mukavemetini veya yoğunluğunu azaltacak, çatlaklar meydana getirecek veya çeliğin normal korezyonunu artıracak unsurlar zararlı maddelerdir.

10.a - Killi, topraklı taş tozu maddeleri :

Bu gibi maddeler 0.063 mm.'lik elekten geçen maddelerdir. Bu yabancı maddeler 0 ile 3 mm. çap grubuna kadar veznen % 4'ü geçemez.

0 ile 3 mm. çap grubunda ise veznen % 3'ü geçemez.

7 mm. ile 70 mm. çap grubunda veznen % 5'i geçemez. Bu yabancı maddelerin tespiti aşağıda yazıldığı gibi yapılır.

10.b - Organik malzeme :

Kullanılacak agregada organik malzeme veznen % 0,5'i geçemez. (Maden kömürü, şekerli maddeler gibi)

10.c - Kükürt bileşimleri :

Zararlı maddeleri sülfitler (S03) ile suda eriyen sülfat, susuz alçı taşı, alkali sülfatlardır. Yalnız baryum sülfat tuzu suda pek erimediğinden zararlı madde olarak sayılmaz.

Beton prizini, sertleşmesini değiştirecek zararlı maddelerin tespiti, suda eriyen demir bileşimleri, nitratlar, flor mürekkebi hariç bütün halojen mürekkepleri gibi maddelerin gerektiğinde Iaboratuvar usullerine göre muayeneleri yapılır. Yine yüksek fırın cürufundan yapılan agregalarda da yabancı maddelerin araştırılması söz konusu laboratuvar usullerine göredir.

Şantiyede agrega için yapılacak en önemli zararlı madde denemesi, killi topraklı, taş tozlu maddeler denemesidir.

Hangi dane çapları arasında bu deney yapılacaksa, o elekten geçmiş ocak suyu rutubetindeki malzemeden tabii şev açısında bir koni yığını yapılır. Bu yığının tepesinden, şev eteği dibinden bu iki nokta ortasından 20 şer Kg. olmak üzere takriben 60 Kg.'lik bir numune alınır. İyice şev yaptırılmadan karıştırılarak numune malzeme olarak bu karışımdan 20 Kg. ayırt edilir.

10.1 - Yapıda kullanılacak kum : TS : (706, 2717)

Şişe deneyi :

1 litrelik ölçekli silindirin içine ¾ litre su konur. Üzerine yarım kilo numune malzemesi konur. Şişe kapatılır. 3 kere 20 şer dakika ara ile iyice çalkalanır. Bundan sonra şişe 1 saat sarsıntısız bir yerde bekletilir. Gözle ayırt edilebilecek yerden başlayarak en ince kum hariç çöküntünün hacmi tespit edilir.

Bu hacim, 0.6 (gr/cm³) ile çarpılarak numunenin zararlı madde kuru ağırlığı bulunur.

1 saatlik deneyden sonra (deney sonucu çap grupları zararlı maddeler limitine pek yaklaşmışsa) kati netice alınamıyorsa numune 24 saat bekletilir; aynı şekilde hacim ölçülür. 0,9 (gr/cm3) ile çarpılarak kuru zararlı malzeme ağırlığı bulunur. Daha sıhhatli neticeler alınması isteniyorsa usulüne göre laboratuvarda üç elekten yıkama deneyi yapılabilir.

Tarifler :

1 mm.'lik delikli elekten geçen kuma ince kum.

3 mm.'lik delikli elekten geçen, 1 mm.'den geçmeyen kuma orta kum.

7 mm.'lik delikli elekten geçen 3 mm.'den geçmeyen kuma iri kum, denir.

0,2 mm.'lik elekten geçen kum oranı zararlı madde dahil veznen % 15'den az olacaktır.

Temiz su ile yıkandıktan sonra yukarıdaki niteliği kazanan deniz kumu dahil, inşaatta kullanılabilir.

İdarenin müsaadesi olmadan başka ocaklardan kum kullanılamaz.

10.2 - Yapıda kullanılacak çakıl ve kırmataş : (TS. 706)

Sert, dayanıklı olacak içinde toprak, kil ve organik maddeler bulunmayacaktır. Çakıl ve kırmataş dona dayanıklı ve basınç direnci en az beton direncine eşit olacaktır. Her türlü betonda dere, ocak çakılı ya da kırmataş kullanılacaktır. Denizden elde edilen çakıl yıkanmadan ancak dolgu, tahkim ve filtre işlerinde kullanılabilir. Çakıl ve kırmataş içerisindeki zararlı maddeler toplamı (hacim olarak) % 2'yi geçmeyecektir.

Çakıl ve kırmataş taneleri genellikle yuvarlak veya kübik olacak yassı ve uzun olmayacaktır. Çeşitli dere ve ocaklardan alınan çakıllar ve kırmataşlar idarenin izni olmadan karıştırılamaz.

15 mm. den geçen, ve 7 mm. den geçmeyen çakıla İNCE ÇAKIL

30 mm. den geçen, ve 15 mm. den geçmeyen çakıla ORTA ÇAKIL

70 mm. den geçen, ve 30 mm. den geçmeyen çakıla İRİ ÇAKIL, denir.

Temiz su ile yıkandıktan sonra yukarıdaki nitelikleri kazanan çakıl ve kırmataşlar (deniz çakılı dahil) yapıda kullanılabilir.

10.3 - Kum ve çakıl yıkanması :

Kum ve çakıl su şartnamesine uygun su ile yıkanacaktır. Yıkama; patenli bir yıkama tesisi kullanılması hali dışında kum ve çakılın sürüklenmelerini önleyici tedbirler alınmak üzere yalak veya oluklar içinde yapılacaktır. Kum - Çakıl akarsu veya kapalı tekne içinde yıkanacak ise malzemenin tekne içindeki yüksekliği 10 cm.yi geçmeyecek şekilde yayılacak ve tekne, malzeme üst seviyesi 5 cm. aşacak surette su ile doldurulacaktır. Bu durumda malzeme yeteri kadar karılmak, aktarılmak ve yıkama suyu en az bir kere değiştirilmek üzere ve berrak hal alıncaya kadar yıkamaya devam edilecektir.


 

 
Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
< Önceki   Sonraki >
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası