04 Temmuz 2020, 12:51:09
Sayfa: [1]   Aşağı git
Yazdır
Gönderen Konu: Ortak Girişim Beyannamesi  (Okunma Sayısı 27685 defa)
o_guney
Administrator
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 858Üyelik Bilgileri WWW E-Posta
« : 07 Kasım 2006, 03:42:34 »

Ortak Girişim Beyannamesi
 
 

.........................................tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan .................................................................................. işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile, Özel bir bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi idare ile yapılan sözleşmeden önce noterliğe tasdik ettirilerek verilerek verilecektir. Ortak girişimimizin pilot firması, işin bitimine kadar ............................................................................dir.
Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeğe tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve şumulüne girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza teveccüh edecek vecibelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen mesul olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın irat kaydı hususlarında..................................................yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların müteahhit firma olarak ortak girişimimize yapılmış addedileceğini, sözleşme konusu işin ikmalinden evvel gruba dahil pilot firmadan başka ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi sebeplerle ortaklığın dağılması halinde pilot firma ve grubun geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin blütün vecibelerini ve mesuliyetlerini üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan kabul ve taahhüt ediriz.


SIRA NO FİRMA ADI KANUNİ İKAMETGAH

1......................................................................................................
2......................................................................................................
3......................................................................................................
4......................................................................................................


PİLOT ORTAK
(İMZA) ÖZEL ORTAK
(İMZA) ÖZEL ORTAK
(İMZA) ÖZEL ORTAK
(İMZA)


(NOTER TASDİKLİ)


--------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


........................................................................................tarafından ihaleye çıkarılan ................................................. işine ortak girişim olarak müşterek teklif vermek ve ihale konusu iş ortak girişim üzerinden kaldığı takdirde müştereken ikmal etmek için aşağıdaki şartlar dahilinde bir özel ortaklık kurmuş bulunmaktayız.
1- Özel ortaklıkğın ortakları şunlardır.
a) X İnşa Tic. Ltd. Şti. Adres:
b) Y İnşaat Tic. Ltd. Şti. Adres:
2- Ortaklığın hisseleri aşağıdaki şekildedir.
a) X İnşaat Tic. Ltd. Şti...................................%***
b) Y İnşaat Tic. Ltd. Şti...................................%***
3- İnşaatın taahhüt ve ikmali maksadıyla kurulmuş bulunan ortaklığın pilot firması X İnşaat Tic. Ltd. Şti. Özel Ortağı Y İnşat Tic. Ltd. Şti.'dir.
4- Pilot firma yani X İnşaat Tic. Ltd. Şti. ortakların nam ve hesabına tam yetkili olacaktır.
5- Ortaklığın gelecek tüm vecibelerini yerine getirilmesinde, ortaklar müşterek ve müteselsilen mesul olacaklardır.
6- İşin sonuna kadar bu özel ortaklığın ortakları ortaklıktan ayrılamazlar.
7- Ortaklar, sözkonusu işin süresinde ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli sermayeyi müştereken karşılayacaklardır.
8- İnşaatın geçici ve kati teminatı ortaklarca müştereken veya bütünüyle birisi tarafından karşılanabilecektir.
9- Ortakların birinin ölümü halinde diğer ortaklar tüm vecibe ve mesuliyetleri yerine getirecelerdir.
10- Taraflar ortaklık sözleşmesinden doğacak ihtilafların halinde ............................................................................. mahkemelerinin selahiyetlerini şimdiden kabul ederler.
ADRES VE İMZALAR
1-X İnşaat Tic. Ltd. Şti Adres:
2- Y İnşaat Tic. Ltd. Şti Adres:


PİLOT FİRMA  ÖZEL ORTAK


X İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ . Y İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
NOT:
* Bu ortaklık sözleşmesi örnek olması amacıyla hazırlanmış olup, firmalar bu sözleşme maddelerinde her türlü düzeltmeyi yapabilirler.
* Ortaklık Sözleşmesi taraflarca imza altına alınacak ve Noterden onaylattırılmayacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEKLER
( Kimi kurumlar tarafından ihale evraklarına ek olarak istenilen
birtakım belgeler tarafımızdan aşağıdaki gibi derlenmiştir)

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
İhale Komisyonu Başkanlığına


........./..../200.........gününde ihalesi yapılacak olan(.....................................................) lira keşif bedeli ........................................................................................ işine ait ihale şartnamesi ve buna bağlı sözleşme tasarısı, projeler, şartnameler, birim fiyat cetveli, keşif cetveli, seri döpri vesair bütün evrakı okudum ve kabul etti. İşin yapılacağı yeri ve mahalin hususiyetini tetkik ve mahiyetine vukuf peyda ettim ve kabul ettim.
Mezkur işi birim fiyatları esaslarıyla aynen ve fenni vesair bütün şartllarına uygun olarak, birim fiyatlarının her birine ayrı ayrı ve tümüne şamil olmak üzere (Rakamla) % .......................................... (Yazıyla) yüzde................................virgül.............................indirme yapmayı kabul ve taahhüt ederim
Adı, Soyadı :

390.000.-TL D. Pulu

Kanuni İkametgahı :

İSİM-İMZA

--------------------------------------------------------------------------------


ZEMİN VE TEMEL İŞLERİNİ KAPSAYAN ÖZEL TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


...../......../200........gününde ihalesi yapılacak olan (...............................................................................................) lira
keşif bedeli.............................................................................................
işine ait ihale öncesinde incelemeye açık tutulan ihale dosyasında yer alan "ZEMİN TEMEL ETÜDÜ RAPORU" nu okuyup inceledik ve raporda; Kazı klası klası ve kazı güçlükleri, kazının civara ve komşu yapılara etkisi ile öngörülen iksa sistemi, yeraltı su seviyesi, yüzeysel sular ve yalıtım detayları, temel zemini ve seçilen temel sistemine ilişikin kayıtları yerel veriler ve uygulama projesi ile karşılaştırıp itirazsız ve ihtilafsız olarak aynen kabul ettik.
Birim fiyatlarının herbiri ve keşif bedeli ile keşif artışının tümüne geçerli olmak üzere teklif ettiğimiz eksiltme tenzilatının tespitinde (ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORUNUN" itirazsız ve ihtilafsız olarak kabul ettiğimizi tüm kayıt ve ayrıntıları dikkate alınmış olup uygulama aşamasında "ZAMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU" ndaki veriler ve değerlendirmelere aykırı bir durumla karşılaşılmayacağı kaydıyla, herhangi bir yeni imalat veya fiyat düzenlemesi isteminde bulunmayacağımız beyan ve taahhüt ederiz.
1.230.000.-TL D. Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


PROJE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


...../...../200......gününde ihalesi yapılacak olan (...........................................................) lira keşif bedeli ........................................................................................................................ inşaatı'nın ihalesi firmamazda kaldığı takdirde idarece istenilecek tüm proje ve detaylarını (Değişiklikler ve Tadilatlar Dahil) herhangi bir ücret ve süre talep etmeden yapacağımızı beyan kabul ve taahhüd ederiz.
1.230.000.-TL D. Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


BİNEK OTO TAAHHÜTNAMESİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


....../....../200...gününde ihalesi yapılacak olan (......................................................................) lira keşif bedelli ......................................................................... işi için istenilen ...Adet 200...Model binek tip otomobilleri tüm masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere ve şoförleri ile birlikte işin başından sonuna kadar kontrollük teşkilatına tahsis edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
1.230.000.-TL D. Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


25. MADDE BEYANI ÖRNEĞİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


...../......./200.....gününde ihalesi yapılacak olan (.........................................................................) lira keşif bedeli ................................................................................................................................... işine ait ihale şartnamesinin 25. maddesinde yazılı ihale evrakı ve hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ederiz.
1.230.000.-TL D. Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


2531 SAYILI YASA BEYANI ÖRNEĞİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


Şirketimizin, teknik personelimiz ve müteahhitlik karnesi muvaffakattarımızın 26.07.1984 tarih ve 84/8341 sayılı, 28.12.1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararnamelere göre hiçbir idarede tasfiye edilmeşi işi ve 2531 sayılı kanun hükümlerine aykırı bir durumu yoktur.
Bilgilerinize arz ve beyan ederiz.
90.000.-TL D.Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


2886 SAYILI DİK HÜKÜMLERİNE GÖRE
CEZALI OLUNMADIĞINA DAİR BEYAN
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaktan cezalı bulunmamaktayım.
90.000.-TL D.Pulu
İSİM-İMZA


--------------------------------------------------------------------------------


ADRES BEYANI ÖRNEĞİ
Belge Komisyonu Başkanlığı'na


Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.
90.000.-TL
D. Pulu İSİM-İMZA
TEBLİGAT ADRESİMİZ:
.............................................
..............................................
 
 
 
Logged

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”
John Ruskin

Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer:  

Bu Sayfa 0.097 Saniyede 20 Sorgu ile Oluşturuldu S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22