ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( KYS ) 2000 YILI REVİZYONU
ÖZET
ISO 9000 / 2000 Versiyonu, 1994 Versiyonunda olduğu gibi , ikinci düzey kalite sistem dokümanlarına ( prosedür ve destekleyici talimatları ) ekleme yapmak gerekse de radikal ve sistematik bir değişiklik getirmemiştir. Tersi durum zaten dünyanın birçok ülkesinde 50.000’ in üzerindeki kuruluşun mevcut sistemi revize etmeleri oldukça önemli bir kaos yaratabilecek bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda tüm belgeli kuruluşların ISO 9001:1994 ile ISO 9001:2000’ i yan yana koyarak incelemeleri yeterli olacaktır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( KYS ) 2000 YILI REVİZYONU
Uluslararası Standart Örgütü ( ISO ) tarafından ilk kez 1987 yılında oluşturulan ISO 9000 serisi 1994’ de revize edilerek TKY felsefesi ile entegre edilmeye yönelik olarak içeriği genişletilmiştir. ISO 9000 Standartları her beş yıllık süreçte uygulamadan elde edilen veriler ışığında tekrar gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda 1994’ de 1. revizyonu yapılan ISO 9000 KYS 2000 yılında 2. revizyonu yapılarak yayınlanmıştır. Buradaki en temel değişiklikler ;

ISO tarafından 1997 yılında ,bir sonraki revizyonda neler yapılması gerektiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir anket uygulandı.Bu anket sonuçları,kullanıcıların standardı ,hantal,kullanışsız,aşırı fonksiyonel ve hizmet sektörüne uyumsuz buldukları ve bütüncül bir yaklaşım için gerekli metotları bir araya getirmede başarısız olduğunu düşündüklerini gösterdi.

ISO Teknik Komitesi,bu bilgileri göz önüne alarak,dokümantasyon şartları azaltılarak,müşteri tatmini ve sürekli iyileştirme kavramları ön plana çıkarıldı.Ayrıca,standardın giriş bölümünde ,proses yaklaşımı ana hatları ile açıklanarak;kuruluşlar,bu yaklaşımı benimsemeye teşvik edildi

Türker BAŞ, ISO 900:2000 Kalite Yönetim Sistemi ,Sistem Yayıncılık No:342

ISO 9001 – 9002 – 9003 olmak üzere belgelendirmeye dayalı standartlar ISO 9001 başlığı altında teke indirgenmiştir. Değişiklikler özde TKY ile entegrasyonu daha hızlandırmaya yöneliktir. Bu amaçla 1994 4. versiyonunda “ Kalite Sistem Şartları ” ana başlığı altında tanımlanan 20 Standart Madde 2000 versiyonunda ;

4. Kalite Yönetim Sistemi ( KYS ) 5. Yönetim Taahhüdü 6. Kaynak Yönetimi

7. Ürünün / Hizmetin Gerçekleştirilmesi ( ve/veya Üretim Süreci )

8. Ölçme ve İzleme ( Ölçümler, analiz ve gelişmeler ) olmak üzere 5 ana başlığının alt başlıkları olarak içeriklendirilmiştir.

1994 – 2000 VERSİYON FARKLILIKLARI

1994 versiyonunda müşteri tatmini kavramı 4.1.1. Kalite Politikasına dayanılarak tanımlanırken ISO 9000:2000’ de bu kavram 5.1. Yönetim Maddesinin alt başlığında (5.1.a) “ Müşteri isteklerini ve yasal gereklilikleri karşılamanın önemini organizasyona iletmeli ” hükmüne yer verilmiştir. Müşteri tatmini kavramı ayrıca 1994’ den farklı olarak Yönetim Sorumluluğunun ayrı bir alt başlığı altında tanımlanmıştır. ( ISO 9000:2000 5.2. müşteri odaklılık ) Bu tanımlama ile müşteri memnuniyetinin ölçüm zorunluluğu net olarak vurgulanırken, bu ölçüm sonuçlarının ise KYS’ nin gelişimine entegre edilmesinin gerekliliği de hüküm haline getirilmiştir.

ISO 9000:2000’ de Kalite politikasının da gözden geçirilmesine vurgu yapılmıştır. ( 5.3.e ) Ayrıca ISO 9000:2000’ de Kalite Hedefleri ,Yönetim Sorumluluğu ana başlığının bir alt maddesi olarak tanımlanmıştır. ( 5.4.1. ) Bu bağlamda örgütün tüm düzeylerinde kalite politikası ile uyumlu ve ölçülebilir hedefler belirleyerek izlenecektir.

ISO 9000:1994’ de Yönetim Sorumluluğu maddesinin bir alt başlığı olarak ele alınan “kaynaklar ”, 2000 versiyonunda “ Kaynak Yönetimi ” ana başlığı altında tanımlanmıştır. (ISO 9000:2000 ; Madde.6 ) Bu değişiklik ile KYS’ nin etkinliğinde insan kaynaklarına önem daha net vurgulanmakta ve ilave olarak “ altyapı ve çalışma ortamına ” da daha geniş yer verilmektedir. ( 6.3.ve 6.4 )

ISO 9000:2000’ de “ İç İletişim “ Yönetim Sorumluluğu maddesinin bir alt maddesi olarak tanımlanmıştır. ( 5.5.3 )

ISO 1994’ de genel olarak tanımlanan yönetimin gözden geçirme ( YGG ) sistematiği 2000’ de daha detaylı olarak ( YGG girdileri ve çıktıları şeklinde ) hükme bağlanmıştır. (Mad.5.6 )

ISO 9000:1994 ile 2000 arasındaki “ Yönetim Sorumluluğu ” yönünden önemli olabilecek farklılıklar yukarıda tanımlanmıştır. Dolayısıyla 1994’ e göre dizayn edilmiş ISO 9001 sisteminin 2000 ile entegrasyonu için aşağıdakilerin yerine getirilmesi sistemi daha etkin kılacaktır.

1. Müşteri tatmini geçerliliği mantıklı yöntemlerle sistematik olarak ölçülmelidir. Bu ölçüm sonuçları KYS’ nin sürekli geliştirilmesinde referans alınmalı ve bu süreçte standardın “ istatistiksel teknikler ” maddesi daha etkin olarak kullanılmalıdır.

2. YGG toplantılarında KYS’ nin gelişimi doğrultusunda kalite politikası da gözden geçirilmeli gerekiyorsa güncellenmelidir.

3. Örgütsel düzeyde belirlenen Kalite politikası ile uyumlu hedefler, departman düzeyinde belirlenecek alt hedeflerle desteklenmeli ve YGG girdisi olarak incelenip gerekli iyileştirici kararlar alınmalıdır.

4.1994’ de görev tanımları yazılı hale getirilen personelin iş gerekleri de yazılı hale getirilmelidir. İş gerekleri ile uyumlu olmayan personel için 6.2.2 maddesi gereğince eğitim faaliyetleri planlanarak, sonuçlandırılmalıdır.

5. KYS işleyişinde önemli bir etken olan örgüt içi iletişime yönelik sistem yazılı hale getirilmeli, izlenmeli ve etkinliği gözden geçirilerek iyileştirilmelidir. Bu süreçle ilgili veriler 5.6.2 gereğince iç iletişimlerle elde edilen fikirler ve öneriler YGG girdisi olarak kullanılmalıdır.

YGG süreci 5.6.2 ve 5.6.3 maddeleri dikkate alınarak planlanıp, yürütülmelidir.

7. ISO 9000:2000 6.3 ve 6.4 maddelerinde atıfta bulunulan “ altyapı ” ve “ çalışma ortamı” alt başlığında tanımlanan hükümler, proses kontrolü hükümleri ile Kalite Sistemine entegre edilmelidir.

KALİTE SİSTEMİ ( ISO 9000:1994, 4.2 )

1994 versiyonunun 4.2.1 maddesinde kısaca tanımlanan kalite sistemi, 2000’ de ;

4.1.maddesinin genel şartlar alt başlığı altında, kalite sistemini oluşturan süreçlere yönelik tanımlama, izleme, ölçme ve analiz ve geliştirme ile ilgili hükümlere yer vermiş ;4.2.2 maddesinde ise, KYS ( KEK )’ in içerik tanımlaması yapılmıştır.7. madde kapsamındaki hariç tutmaların içerik ve haklılığı KEK’de tanımlanmalıdır.

Özellikle 4.1 maddesinde proses yaklaşımı ile ilgili koşullar tanımlanmıştır.Bu bağlamda:Tüm prosesler,birbirleri arasındaki sıra ve etkileşim tanımlanmalıdır.Ayrıca dış kaynaklı hale getirilen prosesler üzerinde kontrol sağlanmalı ve bu KYS içerisinde tanımlanmalıdır.

1994 versiyonunda 4.2.3 maddesinde tanımlanan “ Kalite Planlaması ” 2000 versiyonunda 5.4.2, 6.2.1 ve 7.1 maddelerinde tanımlanmıştır. 2000’ deki temel farklılık ise “ KYS’ de değişiklik yapıldığında KYS’ nin bütünlüğünün korunması sağlanmalıdır ” hükmünün konulmuş olmasıdır.

Kalite sistemine yönelik olarak temel değişim, KYS değişikliklerinin mevcut yapının bütünlüğü yönünden değerlendirilerek yürütülmesine dikkat edilmesi yaklaşımıdır.

Mevcut KEK, 2000 versiyonu esas alınarak yeniden yazılmalıdır.Bu yöntem mevcut diğer dokümantasyon sisteminin eksikliklerini belirleme ve negatif bürokrasi yaratabilecek dokümanları ise sistemden ayıklamayı sağlayacaktır.Burada dikkat edilmesi gereken nokta 2000 versiyonunun 1994’den en önemli farkı olan dokümantasyon yapısı azaltma yaklaşımıdır.Bu yaklaşım gereği olarak,1994’de 20 olan zorunlu prosedür sayısı 2000’de 6’ya indirilmiştir.Bunun anlamı mevcut prosedürlerin iptal edilmesi anlamına gelmemektedir.Bu altı prosedür bu standardı kullanacak kurumlar için gerekli alt seviyeyi tanımlamaktadır.Burada özellikle vurgulanması gereken nokta ,dokümantasyon yapısının,örgüt büyüklüğü,proseslerin çokluğu ve karmaşıklığı ve en önemlisi ise personel yeterliliği ve personel arası uygulama farklıklarının olmamasıdır.

SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ

1994 versiyonunda 4.3 maddesi ile tanımlanan bu standart 2000 versiyonunda “ 7.2. Müşteri İle İlgili Süreçler “ altında tanımlanmıştır. Burada temel değişiklikler,Gözden geçirme ve bu faaliyetler ile ilgili sonuçların kayıtları korunmalı ve . 7.2.3 maddesinde tanımlanan “ müşterilerle iletişim ” hükümlerdir.Ayrıca,müşteri şartları teslim öncesi ve sonrası faaliyetleri kapsamalıdır.(7.2.1)

Bu bağlamda örgüt bu değişikliklerin uygulanmasına yönelik olarak KYS dokümantasyon yapısını tekrar ele alarak revize etmelidir.

TASARIM KONTROL

1994 versiyonunda 4.4 ana başlığı altında tanımlanan “ Tasarım ” 2000 versiyonunda “ 7.3 Tasarım Geliştirme “ alt başlığı altında tanımlanmıştır. Farklılıklar aşağıda özetlenmiştir ;

7.3.1 maddesinde T/G planlamasının genel içeriği tanımlanmıştır. Buradaki temel farklılıklar, 1994’ de sorumluluklar belirlenirken 2000’ de sorumluluklarla birlikte yetkinin de tanımlanmasına atıf yapılmakta ve ayrıca yönetime tasarım faaliyetinde işlev görecek grup ve departmanlar arası iletişimi “ yönetme ” sorumluluğu verilmektedir.

7.3.2’ de T / G girdileri 1994’ den farklı olarak 6 madde altında tanımlanmıştır.

7.3.3’ de T / G çıktıları tanımlanmıştır. 1994’ de yer almayan “ satın alma, üretim ve servis koşulları için gerekli bilgileri sağlamalı ” hükmü getirilmiştir.

7.3.4’ de T / G’ nin gözden geçirilme süreci açıklanmış olup ; gözden geçirmenin (a)

T / G’ nin ürün için geçerli şartları karşılama yeterliliğini belirlemek ve (b) problemleri belirlemek, gerekli önlemleri önermek ve almak için yapılmalıdır , açıklaması getirilmiştir.

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ

1994’ de 4.5 ana başlığı altında tanımlanan bu standart, 2000’ de “ 4.2.3 Doküman Kontrolü ” alt başlığı altında tanımlanmıştır.

Yeni versiyonda,

Dış kaynaklı dokümanların tanımlı olması ve dağıtımlarının kontrollü yapılması ilave edilmiştir.

Kayıtlar özel doküman olup,kontrol edilmelidir.(4.2.3)

4.6. SATIN ALMA

Terim ve Tanımlar maddesinde taşeron yerine tedarikçi, tedarikçi yerine ise kuruluş tanımlaması yapılmıştır.

1994 4.6 ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000 versiyonunda 7.4 alt başlığı altında benzer içerikle tanımlanmıştır.Ancak,satın alma faaliyetleri ile dış kaynaklandırılan prosesler üzerinde kontrol sağlanmalı ve tanımlanmalıdır.

4.7. MÜŞTERİNİN TEMİN ETTİĞİ ÜRÜNÜN KONTROLÜ

1994’ de 4.7 ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000 versiyonunda 7.5.4 “Müşteriye Ait Değerler ” alt başlığında tanımlanmıştır.Müşteri mülkiyeti,fikir mülkiyetini de kapsar.

ÜRÜN TANIM VE İZLENEBİLİRLİĞİ

1994’ de 4.8 ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000’ de 7.5.3 alt başlığı altında benzer içerikte tanımlanmıştır.

PROSES KONTROL

1994’ de 4.9 ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000 versiyonunun ;

4.9.a maddesi 6.3 maddesinde

4.9.b maddesi 6.4 maddesinde

4.9.c maddesi 7.1 maddesinde

4.9.d maddesi 8.2.3 maddesinde

4.9.e-f-g mad. 7.5.1 maddelerinde daha detaylı olarak yeniden tanımlanmışlardır.

Farklılıklar aşağıda özetlenmiştir ;

6.3 maddesinde altyapı ile ilgili öğeler tanımlanmıştır.

6.4 maddesinde çalışma ortamı ile ilgili öğelere atıf yapılmış ve ortamda fiziksel ve ruhsal şartların dikkate alınması vurgulanmıştır.

7.1 maddesinde 1994’ den farklı olarak üretim sürecinin planlanması için daha detaylı hükümler konulmuştur.

8.2.3 maddesinde süreçlerin izlenmesi ve ölçülebilmesi için uygun yöntemlerin uygulanmasına ve bu yöntemlerin süreçlerin planlanan sonuçlara ulaşma yeterliliği gösterebilmesine vurgu yapılmıştır. Özetle ; izleme ve ölçme kadar uygulanan yönteminde kalitesi güvenilir olmalıdır.

7.5.2 maddesinde de özel proseslerin izlenmesi, ölçümü ve doğrulanmasına yönelik açıklamalar getirilmiştir.

MUAYENE VE DENEY

1994’ de 4.10 “ Muayene ve Deney ” ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000’ de aşağıdaki maddelerle tanımlanmıştır ;

7.1.c ve 8.1’ de Muayene ve Deneye ait genel hükümler tanımlanmıştır. 8.1 maddesin ile muayene deneyin amacına ürünün uygunluğunu göstermek yanında KYS’ nin uygunluğundan emin olmak ve etkinliğini sürekli geliştirme amaçları da ilave edilmiştir.

7.4.3 ve 8.2.4 maddelerinde Girdi Muayene ve Deneye ait hükümler tanımlanmıştır. 7.4.3 maddesinde satın alınan girdilerin ilk muayene ve deneyleri 8.2.4’ de ise proses aşamasında muayene ve deney tanımlanmıştır.

Muayene ve Deney yönünden 1994 ile 2000 arasında içerik yönünden en önemli farklılıklar,proses yaklaşımı geregi olarak,proseslerin izlenme ve ölçümlenmesi yaklaşımını getirmesidir.(8.1 ve 8.2.3 ve 8.2.4)

MUAYENE, ÖLÇME VE DENEY TEÇHİZATININ KONTROLÜ

1994’ de 4.11 ana başlığı altında tanımlanan bu standart içeriği daraltılarak 2000 versiyonunun 7.6 maddesinde tanımlanmıştır. 1994’ de oldukça detaylı olarak tanımlanan bu standart 2000’ de uygulanması daha basit, pratik hale getirilmiştir. Özetle bu madde ile aşağıdakilerin KYS entegre edilmesi yeterli olacaktır. (1) Kalibrasyon gerektiren ölçüm cihazları belirlenecek, belli aralıklarla doğrulama ve kalibre ettirilecek ve kalibrasyon durumları tanımlanacaktır. (2) Kullanılan cihazın hatalı ölçümü tespit edilirse daha önceki ölçümlerin doğruluğu kontrol edilerek gerekli önlemler alınıp, kayıtlar tutulacaktır.

4.12.MUAYENE DENEY DURUMU: Herhangi bir değişiklik yoktur.

4.13.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ

1994’ de 4.12 ana başlığı altında tanımlanan bu standart 2000 versiyonunda 8.3 alt başlığı altında tanımlanmıştır. UOÜ/H,teslimat veya kullanım sürecinde tespit edildiğinde,uygunsuzluğun etki ve potansiyel etkileri uygun önlemler alınmalıdır.

4.14.DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

DÖF tanımı yapılmıştır.(Madde 8.5.2 ve 8.5.3.)Uygunsuzluğun ortadan kaldırılması yerine tekrarlanmamasının sağlanması kavramına yer verilmiştir.Ayrıca döf ile ilgili tüm kayıtların tutulması ve döf sonuçlarının gözden geçirilmesi kavramlarına yer verilmiştir.8.5.1 maddesi ile sürekli iyileştirme kavramı için Döf sisteminin önemi vurgulanmıştır.

4.15.TAŞIMA ,DEPOLAMA,AMBALAJLAMA,MUHAFAZA VE SEVKİYAT

Bu madde tamamen revize edilerek,

7.5.5 Ürünün Muhafazası alt başlığında aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Kuruluş,iç proses sürecince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir.Bu koruma,tanımlamayı,taşımayı,ambalajlamayı ,depolamayı ve muhafazayı içermelidir.Muhafaza,ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.( TSE ,TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitim Notu,KYTE 01 ,sayfa,81)

4.16.KALİTE KAYITLARININ KONTROLÜ

Bu madde aynı içerik ile olarak aynı olmakla birlikte ,kalite kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

4.17.KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİ:

kuruluşun 7.1 madde kapsamındaki planlanmış düzenlemelere, bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan KYS şartlarına uyup uymadığını ;etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı ve sürdürülüp,sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla tetkik yapmalıdır.

Tetkik programı,geçmiş tetkik sonuçları da dahil olmak üzere,tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanmalıdır.

Tetkik kriter kapsam ve sıklığı tanımlanmalıdır.

Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim,uygunsuzluk ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbir alınmasını sağlamalıdır.

4.18.EĞİTİM:

bu madde asıl olarak 6.2.2 Yeterlilik Bilinç ve Eğitim alt maddesinde tanımlanmıştır.Bu madde de yer alan hükümler yeni olarak ele alınmalıdır.

4.19.SERVİS

Bu madde 7.5.1.f maddesinde tanımlanmıştır.

4.20.İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

Bu madde için bakınız 2000 versiyonu 8.1,8.2.3.,8.2.4.,8.4

Uzm.Ümit ŞAHİN

REFERANSLAR

Türker BAŞ, ISO 900:2000 Kalite Yönetim Sistemi ,Sistem Yayıncılık No:342

ISO, Quality Management Systems – Requirements, Final Draft International Standard

T.S.E., Kalite Sistemleri, TS-ISO 9000 / Aralık 1994

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ( Standardın Geçerli Revizyonu :2000 ), Değişim Ltd. Mart – 2001

Ümit ŞAHİN, Hastane İşletmeciliğinde Kalite, Eskişehir - 1999


Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası