Kalite Planı

« Proje İsmi »
KALİTE PLANI
(Project Quality Plan)

İÇİNDEKİLER

1- GENEL

1.1 Politika
1.2 Giriş
1.3 Amaç
1.4 Kalite Sistemi Projesinin revizyonu

2- REFERANS BELGELERİ

2.1 Sözleşme ve Ek Sözleşmeler
2.2 Uluslararası Standartlar
2.3 Düzenleyici metinler
2.3.1 DPEM (ex DPP) ile ilgili metinler
2.3.2 CTC ile ilgili metinler
2.3.3 ’ONML ile ilgili metinler
2.3.4 Diğer düzenleyici metinler

3- ORGANIZASYON, ROLLER VE SORUMLULUK
3.1 Organizasyon
3.2 Kaliteye ilişkin Rol ve sorumluluklar
3.2.1 Mühendislik ve Tedarik safhası
3.2.2 İnşaat, kabul öncesi, kabul

4- PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ

4.1 Projenin gerçekleştirilmesinin planlanması
4.2 Proje gereklerinin saptanması
4.3 Proje gereklerinin revizyonu
4.4 Müşteri ile irtibat
4.5 Belgelerin yönetilmesi
4.6 Kayıtların yönetilmesi
4.7 Mühendislik süreçleri
4.7.1 Mühendislik süreçlerinin planlaması
4.7.2 Mühendislik süreçlerinin revizyonu
4.7.3 Mühendislik çıkış unsurlarının kontrol ve doğrulanması
4.7.4 Mühendislik çıkış unsurlarının geçerliği
4.7.5 Mühendislik konularında ki değişikliklerin yönetimi
4.8 Tedarik süreçleri
4.8.1 Üretici/Satıcı ve Taşeronların seçilmesi ve takibi
4.8.2 Satınalma ile ilgili bilgiler
4.8.2 Satın alınan ürünlerin doğrulanması
4.9 İnşaat süreçleri
4.9.1 İnşaat süreçlerinin planlanması
4.9.2 İnşaat süreçlerinin doğrulanması
4.9.3 İnşaat çalışmalarının denetlenme kalite kontrolü
4.9.4 Belirleme ve takip edilebilirlik
4.9.5 İş sahibinin mülkü
4.9.6 Araç, gereç ve malzemelerin korunması
4.9.7 Ölçme ve gözetim tertibatlarının yönetimi
4.10 Dışarıdan sağlanacak süreçler

5- ÖLÇÜM, ANALİZ VE İYİLEŞTİRMELER
5.1 MÜŞTERİ tatmini
5.2 Dahilimurakabe
5.3 Aykırı ürünlerin yönetimi
5.3.1 Tedarik safhası
5.3.2 İnşaat kabul safhası
5.3.3 Garanti süresi
5.4 Önleyici ve düzenleyici hareketler
EK LİSTESİ
- Ek A : Genel süreç şeması;
- Ek B : Global süreçler listesi ;
- Ek C : Prosedür listesi, çalışma metodları ve çalışma talimatları
- Ek D : Murakabe programları.
1- GENEL

1.1- Politika

........................... « » tamamiyle Kalite konusuna kendini adamıştır..
Gecikmeler, maliyet, güvenlik ve çevre gibi kalite unsurları .için birinci derece önem arzetmektedir.
politikası, diğerleri yanında, üst yönetimin, MÜŞTERİ nin iç ve dış ihtiyaçlarını tatmin edecek ürünlerin sağlanması için, yasal ve yönetmelik maddelerine uygun her yolla katılımını öngörmektedir.

1.2- Giriş

Bu Kalite Planı kalite yönetimi sisteminin ihtiyaçlarına göre, ISO 9001 – 2000 Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu Kalite Planı projenin değişik safhalarında, kaliteye ilişkin işlemlerin, tanımlanmasını ve uygulamalarını açıklamaktadır. ;
« Sözleşmenin türüne göre uyarlanması » tarif edilmekte ;

 • Mühendislik ;
 • Tedarik ;
 • Ön yapımlar ;
 • İnşaat ;
 • Kabul ;
 • ve Garanti süresi

Plan aynı zamanda ’nin :

 • Bu işlemlerin uygulanması
 • Tedarikçi ve taşaronların Kalite Planlarının kontrol ve kabulu ;
 • Proje işlemlerinin . gözetim, takip ve murakabesi

konularında ki organizasyon çalışmalarını da kapsar
Proj’nin tanımı : « Sözleşmeye konu olan eylemlerin sonuçlandırılmış özet açıklaması » dır
Bu Kalite Planının, diğer ekleri de dahil olmak üzere, revizyonu, Proje Kalite Müdürünün (PQM) teklifi üzerine, doğrulamaya, onaya ve mevcut kalite planında tarif edilen sınıflama ve dağılıma göre yapılacaktır.

1.3- Amaç

Bu Kalite planının hedeflenen ilk amaçi, yasal, yönetmelik ve sözleşme maddeleri dahilinde, MÜŞTERİ nin iç ve dış ihtiyaçlarını tatmin edilmesidir.
Bu amaca ulaşmak için, aşağıda belirtilenleri sağlayacaktır :
1- MÜŞTERİ’nin kaliteye ilişkin ihtiyaçları, projenin kalite sistemi içinde ve entegre olarak, tespit edilmesi;
2- Değişik sistemlerin Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Kabulleri, sözleşme ve yönetmelikler dahilinde ihtiyaçlara , prosedürlere , işlem belgelerine ve malzemenin tabiatına uygun olması;
3- Kaliteye ilişkin sistem ve etkinliklerin, uygun işlem belgelerine,göre uygulanması ve sistematik bir şekilde kontrol edilmesi;
4- Kalite ile ilgili tüm personnelin uygun evsafta olmasının sağlanması;
5- Tedarikçi ve taşaronların uygun evsafta olup, kalite planına uygun davranmalarının sağlanması;
6- Taşaronlar, modelleri veya modellerine uygun önceden kabul edilmiş, kayıt modelleri (formuler, PV gibi) kullanılması;
7- Çalışma ve hizmet yükümlülüklerine uyumsuzlukların tespit edilmesi ve düzeltilmesi;
8- Kalite yönetim sistemine ve/veya ürüne yönelik uygunsuzlukları izale etmek için uygulanacak muhtemel düzeltme işlemlerinin açıkça tanımlanması ve uygulanması;
9- Önleyici eylemler uygunsuzluklara mani olmak için tespit edilmesi ve uygulanması;
10- Belirlenmiş aralıklarla dahili murakabeler, projenin kalite sisteminin uygulanması ve Projenin kalite sisteminin, Kalite Yönetim sisteminin gereklerine uygunluğunu saptamak için yapılması;

1.4- Proje kalitesi sisteminin revizyonu
Proje kalitesi sistemi ögeleri Proje Uygulama Planı (PEP) et le mevcut kalite planında tarif edilmektedir.
Diğer planlar (Kalite Planı, HSE…) Proje Şefince onaylanırken, PEP İşletme Direktörü (Directeur des Opérations) tarafından onaylanmalıdır.
Proje kalite sisteminin uygulamaya konulmasının gözden geçirilmesi, Ek D ile verilen murakabe planına uygun bir şekilde yapılacak kontroller vasıtası ile gerçekleştirilecektir. . Kalite direktörünce hazırlanan bu kontrollerin nitelikli iç murakıplarca yerine getirilmesi gerekmektedir.

2- REFERANS BELGELERİ :

2.1- Referans belgeleri :

1. MÜŞTERİ Sözleşmesi ve « Sözleşme N° : …………….. » ve « Uygulama Sözleşmesi N°01 : ……………. » ve muhtemel ek sözleşmeler

 1. Kalite El Kitabı ;
 1. Süreçler ;
 1. Prosedürler ;
 1. Çalışma metodları ve Çalışma yönermeleri ;
 1. Proje Uygulama Planı (PEP en Hazırlık safhası) ;
 1. HSE Planı.

2.2 Uluslararası Standartlar

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi - Gereklilikler
ISO 9000
Kalite Yönetim Sistemi — Ana ilkeler ve sözlükçe.

2.3 Düzenleyici Metinler
2.3.1- DPEM (ex DPP)) ile ilgili metinler :
- 18 Ağustos 1990 tarihli Yürütme kararnamesi no. 90- 245 ;
- 18 Ağustos 1990 tarihli Yürütme kararnamesi no. 90- 246 ;
- Sıvı hidrocarbür taşıyıcı boru sistemleri için emniyet kuralı;
- Basınç altında sıvılaştırılmış hidrocarbür taşıyıcı boru sistemleri için emniyet kuralı;
- Yanıcı gazlar taşıyıcı boru sistemleri için emniyet kuralı;
- Sıvı, basınç altında sıvılaştırılmış, gaz halinde hidrocarbür taşıyıcı boru sistemlerinin kontrolleri ile;
- Sıvı, basınç altında sıvılaştırılmış, gaz halinde hidrocarbür taşıyıcı boru sistemlerinin dikilmesi ile ilgili 1 Numaralı Sirküler ve ek çalışmalar;
- Hidrokarbürlerin depolanması, işleme döşemelerinin teknik kontrolü ve Elektik enerjisi üretme tesisatlarının döşenmeleri ile ilgili 2 numaralı sirküler ;
- Teknik kontroller ile ilgili 26 Aralık 1989 ve 15 numaralı karar ;
- Arrêté Bakanlıklar arası 29 Kasım 1976 ve 111 numaralı karar.
2.3.2- CTC ile ilgili metinler:
- Standartlar ve Teknik belgeler Kitabı.

2.3.3- ONML ile ilgili metinler :
- Adli ölçü/tartı bilimi ile ilgili yasalar ve tüzükler kitabı
2.3.4- Diğer düzenleyici metinler :
· Çalışma Çevresi :
-27 Mayıs 1986 tarih ve 86-132 numaralı, iyonize edici şuaların zararlarından çalışanların korunması ve radioaktif maddelerin elde bulundurulması, kullanılması, ionize edici şua yayan edevatın kullanılmasının kontrolü ile ilgili kuralları koyan Kararname.
3- ORGANİZASYON, ROLLER VE SORUMLULUKLAR
3.1 ORGANİZASYON:
Proje şeması ve Proje Uygulama Planında verilen görev tanımları ile ilgili rol ve sorumluluklar.

3.2- KALİTEYE İLİŞKİN ROL VE SORUMLULUKLAR

Projede çalışan herkez kaliteden sorumludur..
Proje Şefi, Proje Kalite Müdürü (PQM) ve bütün başlar bu Kalite planının yürütülmesinden sorumludur.
Ek B ve ek C de verilen Prosedürler, Çalışma metodları ve çalışma talimatları ve çalışanların rol ve sorumlulukları hakkında ilave bilgilere haiz proje uygulama belgeleri bu Kalite planının uygulanabilmesi için vazgeçilmez belgelerdir.
3.2.1- Mühendislik ve Tedarik safhası
Proje Kalite Müdürünün (PQM) genel olarak aşağıdaki sorumlulukları vardır : :
- Mühendislik ve tedarik safhasında, bu Kalite Planı’nın uygulanmasını sağlamak ;
- Proje seviyesinde QA/QC (kalite güvencesi / Kalite Kontrolü) etkinliklerinin koordinasyonu
PQM doğrudan Proje Şefine hesap verir..
Kalite işlevinin bağımsızlığının sağlanması için PQM QA/QC Bölümü ile işlevsel bir bağa sahiptir.
PQM, diğer görevleri arasında, aşağıdakilerden de sorumludur :
- MÜŞTERİ ile yapılan sözleşmede tarif edilen teknik gerekler konusunda bilgi edinmek ;
- Proje Kalite planını geliştirmek ;
- Proje Uygulama Planının, Kalite planı ile uygun olarak adaptasyonuna katılmak ;
- Tüzük ve yönetmelik maddelerine uyulmasını sağlamak ;
- Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin uygulamaya konulması ve sürdürülmesi ;
- Planlamanın takibi ve tedarikçi gözetim programının sağlanması ve geliştirilmesi
- Üçüncü şahıslarla ilgili (DPEM (EX DPP), ONML, CTC ve diğer ulusal veya uluslar arası kontrol kuruluşları) etkinliklerin koordinasyon ve takibinin sağlanması
- Projenin gözden geçirilmelerine katılmak ;
- Aykırılıkların takibinin sağlanması ve düzeltici işlemlerin tarifine katılmak ;
- Aykırılık ve bununla ilgili önleyici/düzeltici çalışma kayıtlarının güncel tutulması ;
- Ortaya çıkan aykırılıkların düzenli analizi ve bunlar ile ilgili önleyici ve düzeltivi eylemler teklif etmek ;
- Önleyici ve düzeltici eylemlerin toplanması ve Kalite Direktörüne iletilmesi (proje seviyesinde);
- Kararlaştırılmış koruyucu/düzeltici eylemlerin uygulanmasını sağlamak ;
- MÜŞTERİ şikayetlerinin takibini sağlamak;
- İnşaat bitiş dosyaları ile Satın alma dosyalarının uygunluğunu sağlamak (Mekanik bitiş dosyaları).

3.2.2 İnşaat, kabul öncesi, kabul safhaları

İnşaat işleri ile ilgili taşaronlar (Terasmant, İnşaat Mühendisliği, Prefabrikasyon, Montaj vs…) ’ye karşı işlerinin kalitesi yönünden sorumludurlar, bu etkinlikler mevcut kalite planı ve, eğer mevcud ise, PQM ce incelenen ve kabul edilen, taşaronların kalite planlarına uygun olacaklardır
..........................MÜŞTERİ’ye karşı, proje kapsamındaki her şeyin kalitesi konusunda sorumlu olacaktır.
Bir şantiye QA/QC müdürü QA/QC Bölümü tarafından atanacak ve İnşaat Müdürüne bağlı olarak Proje Kalite Müdürü (PQM) ile QA/QC .Bölümü arasında işlevsel bir köprü vazifesini deruhte edecektir.
Şantiye QA/QC Müdürünün sorumlulukları aşağıda verilmektedir :

1- Kalite Planının, İnşaat Teslim öncesi ve teslim safhalarında, uygulanmasına dikkat etmek

2- Kaliteye yönelik sözleşme gereklerinin ve uygulama prosedürlerinin, operasyonel belgelerin inşaat süreçlerine, "Kalitesizlik"’ in projenin planlama ve maliyetine etkisini en aza indirmek amacı ile, dikkat etmek
3- MÜŞTERİ’nin temsilcilerine ve resmi kuruluşlarının temsilcilerine (CTC, DPEM (EX DPP), ONML…) çalışmaları esnasında eşlik etmek .
Şantiye QA/QC Müdürü aynı zamanda aşağıdaki görevlerden de sorumludur :

- Taşaron ile yapılan sözleşmede tarif edilen (teknik) gereksinimler konusunda bilgi edinmek;
- Tüzük ve yönetmelik maddelerine/Hükümlerine uyulmasını sağlamak;
- Kalite Yönetimi Sisteminine ilşkili olarak şantiyede vuku bulabilecek muhtemel yanlışlar konusunda PQM’ i bilgilendirmek ;
- QA/QC etkinliklerinin koordinasyon ve denetiminin sağlanması;
- İnşaat çalışmaları takibi, techizat ve yerleştirme kalite kontrol sonuçlarına ilişkin, aynı zamanda da prosedürlerinin gerektirdiği (inşaata uygulanabilir) kayıtların, tutulmasını sağlamak ;
- Aykırılıkların takibinin sağlanması ve düzeltici işlemlerin tarifine katılmak ;;
- Muhtemel, hasarlı araç ve malzemenin ekspertiz çalışmalarına katılmak (Dükkan seviyesinde);
- Aykırılık ve bununla ilgili önleyici/düzeltici çalışma kayıtlarının güncel tutulması ;
- Ortaya çıkan aykırılıkların düzenli analizi ve bunlar ile ilgili önleyici ve düzeltici eylemler teklif etmek ;
- Önleyici ve düzeltici eylemlerin toplanması ve PQM ile İnşaat Müdürüne Kalite Direktörüne iletilmesi ;
- Kararlaştırılmış koruyucu/düzeltici eylemlerin uygulanmasını sağlamak ;
- Şantiyede kullanılan ölçü ve kontrol cihazlarının takibinin sağlanması;
- İnşaat bitiş dosyalarının hazırlanmasını sağlamak (Mekanik bitiş dosyaları).
4- PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Ek A ile sunulan süreç şeması, . genel süreçlerini toparlamaktadır.
4.1- PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN PLANLANMASI
Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili gerekli süreçler Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği diğer süreçlerlerle uyumlu bir şekilde planlanmış ve geliştirilmiştir.
Süreçlerin yerlerine oturtulması ve projenin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar önceden tarif edilmiştir.
Projenin gerekleri, doğrulama ve geçerliliğini kabul için etkinlikler, gözetim, bir cihazın kabulu, bir yerleştirme, bir iş, veya projenin tamamı için gereken kontrol-özel denemeler ve şartlar; Tüzük/Yönetmelik maddeler/Hükümlerine, . know-how’ına uygulanabilir standartlara

uygun şekilde, sözleşme, şartname ve teknik eklerdeki bilgilere, dayanılarak hazırlanmıştır.,

4.2- PROJE GEREKLERININ SAPTANMASI
Projenin gerekleri sözleşme ve ekleri, ek sözleşmeler ve şartnamede MÜŞTERİce belirtilmiştir..
MÜŞTERİce belirtilmemiş , tüzük ve yönetmelikce aranılan, veya ce belirtilen ek gerekler, aşağıda verilmektedir. :
- avec le MÜŞTERİ ile Sözleşme ve ekleri;
- Sözleşmeye ek sözleşmeler ;
- Taşaronlar ile yapılan sözleşmeler;
- (PFD, PID, Plans, spécifications …) Délivrables
- Sipariş belgeleri (Satınalma emri).
4.3- - PROJE GEREKLERININ REVİZYONU
MÜŞTERİ’nin Başlama toplantısından (Lancement / Kick off meeting) sonraki yeni talepleri veya projenin devamı sırasındaki ihtiyaçları durumunda bu gerekler İşlemler Direktörlüğü (Direction des Opérations) ve proje sorumluları tarafından revize edilecek ve ek sözleşmeler taraflarca ( MÜŞTERİ ve ). hazırlanarak onaylanacaktır.
aşağıdakileri sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alacaktır :
- Yeni gerekler taraflarca (MÜŞTERİ ve ) revize edilecek ve onaylanacaktır .
- İlgili belgeler yeni gerekler göz önüne alınarak düzeltilecektir.
- İlgili personnel düzeltilmiş gerekler konusunda bilgilendirilecektir..
4.4- MÜŞTERİ İLE İRTİBAT
Aşağıdaki önlemler MÜŞTERİ ‘nin proje ile ilgili bilgilendirilmesi için ’ce alınacaktır. (incelemeler, sözleşmeler ve ek sözleşmeleri, Şikayetleri dahil müşteri istekleri)
Genel olarak, irtibat aşağıdaki şekillerde olacaktır :
- MÜŞTERİ ve temsilcileri arasındaki muhaberat (mektup, faks, e-mail…) ;
- MÜŞTERİ ile yapılan periodik toplantılar;
- MÜŞTERİ’ye verilen aylık raporlar.

4.5 – BELGELERİN YÖNETİLMESİ

Belgelerin hazırlanması, düzeltilmesi ve revize edilmeleri ile sorumlular, Belge kontrolörleri, aşağıdaki durumlarda :

- EK A da zikredilen (DDG3000-PRC-001-0-02) belgeleri ile ilişkili prosedürlerin yerine getirilmesinin sağlanması;
- MÜŞTERİ’nin belgelerle ilgili ihtiyaçlarını saptamak ;
- Belgelerin kodlanması ;
- Belgelerin yönetimi (dağıtım, klasman, iptal ….) ;
- Belgelere Taşaronlarca da hakimiyetin sağlaması ;
- Belgelemelerde gizlilik kurallarına uyulmasını sağlamak ;
- İç ve dış belgeler için ilgilileri haberdar etmek ;.
- Prosedür DIT0000-PRC-004-02 uyarınca belgeleri arşivlenmeye hazırlamak

Ile sorumludur.
4.6 – KAYITLARIN YÖNETİLMESİ
Proje kayıtlarına hakimiyet ile ilgili kurallar kayıtlara hakimiyet (DDG3000-PRC-002-0-02) ve belgelere hakimiyet (DDG3000-PRC-001-0-02) ile ilgili prosedürlerde tarif edilmiştir. Her ikisi de Ek A da geçmektedir.
4.7- MÜHENDİSLİK SÜREÇLERİ
4.7.1- Mühendislik süreçlerinin planlanması
Mühendisliğin planlanması aşağıdakilerin belirlenmiş olduğunu kabul eder :
- mühendislik ile ilgili etaplar
- bu etaplarla ilgili revizyon, doğrulama ve geçerli kabul etme etkinlikleri
- mühendislik eylemleri ile ilgili yetki ve sorumluluklar.
4.7.2- Mühendislik revizyonu
Mühendislik revizyonu Proje Mühendisi tarafından devreye alınır ve aşağıdakileri kapsar:
- Proje Müdürü ;
- Konu liderleri ;
- MÜŞTERİ. temsilcisi/temsilcileri
Mühendislik revizyonu toplantı tutanağı veya ilgili eleştiri/ikazların olduğu diğer bütün belgeler anlamındadır.
4.7.3 – Mühendislik çıkış unsurlarının kontrol ve doğrulanması
Doğrulanma est assurée mühendisler, çizim elemanları, konu liderleri, Proje Mühendisi, MÜŞTERİ ve muhtemelen dış danışmanlarca gerçekleştirilir. Birden fazla konuyu ilgilendiren (IDC) çıkış unsurları da önceden öngörülmüştür.

4.7.4 - Mühendislik çıkış unsurlarının geçerliliği
Mühendislik çıkış unsurlarının (PFD, PID, Planlar, özellikler, veri sayfaları etc. …) geçerli sayılması ile ilgili maddeler/Hükümler uygulanabilir işlevsel belgelerde tarif edilmiştir.

Mühendislik çıkış unsurlarının geçerli sayılması: Mühendislik liderlerini, ile Proje mühendisi, CTC, DPEM (EX DPP) veya, eğer kanunlar öngörmüşse, diğer bütün resmi kuruluşları, ve sonunda MÜŞTERİ’yi kapsar.
4.7.5- Mühendislik konularındaki değişikliklerin yönetimi

Proje ile ilgili değişiklikler, genel olarak ve özellikle mühendislik konularında saptanmış ve ilgili kayıtlar da (PVN, Soruşturmalar …) saklanmıştır.
Bütün değişiklikler,devreye alınmadan önce, gerektiği gibi revize edilmiş, doğrulanmış, ve geçerlilikleri kabul edilmiştir.
4.8- TEDARİK SÜREÇLERİ
4.8.1 - Tedarikçi ve Taşaronların seçilmesi ve takibi
Proje için tedarikçi ve taşaronların bir listesi, Tedarik ve Malzeme Departmanınca güncelliği sağlanan Global Tedarikçiler et Taşaronlar listesinden hazırlanır. Proje için kullanılacak listenin muhakkak global listede olması gerekmemektedir. Seçme kriterlerine uyan yeni Tedarikçiler ve/veya Taşaronlar daha sonra da global listeye ilave edilebilirler.

Global liste ’nin aşağıdaki kriterlerine uygun olarak hazırlanır ;
- Dünyaca tanınmış Tedarikçiler ;
- veya ortakları ile önceden çalışmış ve memnun kalınmış Tedarikçiler veya Taşaronlar ;
- İşin sahibi tarafından tavsiye edilen veya istenilen Tedarikçiler veya Taşaronlar ;
- ISO sertifikalı Tedarikçiler veya Taşaronlar;
- Araştırmalar sonuncu şartlara uygunlukları kabul edilen Tedarikçiler veya Taşaronlar
Proje kapsamında ilişki kurulan Tedarikçi ve Taşaronlar, Proje grubu ve Pazarlar Komisyonunca teknik ve ticari karşılaştırma bazında incelenir.

Tedarikçiler ve Taşaronların yeniden değerlendirilmeleri periodik olarak "Tedarikçi Performans Değerlendirmesi DOP2000-PRC-001-0-03" prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir.
4.8.2- Satınalma ile ilgili bilgiler

Satın alınacak ürünlere ilişkin talepler, veri sayfaları, özellikler ve satınalma dosyasına (satınalma talebi) belgelerle tarif edilir. Bu taleplerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır :

- Satın alınacak ürünün tarifi ;
- Ürünle ilgili gerekler (teknik, tüzük/yönetmelik icabı) ;
- Belgeler ve gerekli kayıtlar ;
- Tedarikçiler ile irtibata geçme yolları
4.8.3- Satın alınan ürünlerin doğrulanması
Proje için talep edilecek araç gereç ve malzemenin tamamı için ayrıntılı bir muayene planıi hazırlanır.
Bu muayene planı her tip araç gereç ve malzeme için kontrol seviyelerini belirler.
Deneme ve kontrole ilişkin etkinlikler ve ürünün serbest kalması için gereken özel şartlar Tedarikçice hazırlanmış ve ile MÜŞTERİ.tarafından kabul edilen kalite planında açıklanmaktadır.
Bahsedilen Kalite planı Tedarikçi Gözetim Planının (Supplier Surveillance Guide-SSG) gerekleri ve Tedarikçi Belge Gerekleri Listesi (Supplier Documents Requirement List-SDRL) göz önüne alınarak hazırlanır.
Satın alınan ürünün doğrulanmasına, tedarikçi ile haberleşme ve uyumsuzluk durumunda yapılanlara ilişkin kayıtlar, Proje Tedarik ve Malzeme Müdürü ile Proje Kalite Müdürünce tutulur.
Tedarikçiler ve Taşaronların ..........’ce murakabesi..
4.9- İNŞAAT SÜREÇLERİ
4.9.1- İnşaat süreçlerinin planlanması
İnşaat ile ilgili etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşağıdakilerin mevcudiyetini varsayar :
- (İnşaat için uygun - issued For Construction) ibaresine haiz belgelerin bulunabilirliği ; Planlar, özellikler, tedarikçi belgeleri vs.
- Ölçü ve kontrol aletlerinin bulunabilirliği ve kullanılması ;
- İnşaat çalışmalarının tecrübeli biri tarafından izlendiğini;
- Kontol ve serbest bırakılma etkinliklerinin devreye alınmasında, Ek C de listelenen çalıima metotlarına ve diğer ilgili belgelere ;
- Garanti süresi içinde MÜŞTERİce aykırılıkların düzeltilmesine
4.9.2- İnşaat süreçlerinin doğrulanması
Çıktıları önceden hesaplanamıyan/belirlenemiyen (aposteriori olmayan) inşaat süreçlerinin geçerlilik kararı, veya, süreçler hayata geçmeden önce, muhtemelen MÜŞTERİce seçilen, üzerinde anlaşılmış bir dış kuruluşca kararlaştırılır.
Bu süreçlere örnek olarak ; Kaynak işlemlerinin ve kaynak makinelerinin kalite kontrolu, procédés boru ve kanalların kaplanma özellikleri, inşaat mühendisliğine ilişkin yakıştırma denemeleri (covenance) vs. Gösterilebilir..
Bu süreçlerle ilişkikili kayıtlar şantiye QA/QC Müdürünce yönetilir
4.9.3- İnşaat çalışmalarının denetlenme ve kalite kontrolü
Değişik branşlardaki Supervizörler, İnşaat çalışmalarının, mesleğin icablarına uygun, koyulmuş emniyet kuralları ve verilmiş süreler dahilinde, uygulanacak işlevsel belgelerine (PIT, planlar, özellikler, çalışma metotları…) uygunluğunu takip etmekle görevlendirilmişlerdir.
Lider ve süpervizörler inşaat çalışmalarının kalite ve uygunluğundan sorumludur.
personeline ve Taşaronların kullanımına yönelik, çalışma ve sorumlu oldukları etkinliklerde kullanılacak belgelerin versiyonlarının uygunluğunu da sağlamalıdırlar.
İzleyiciler (Supervizör) QA/QC, gerekli kontrol planında belirtilen, deneme ve kontrolleri uygulamak ve/veya katılmakla yükümlüdür. (bknz. Ek C. de verilen çalışma metotlarındaki Kontrol planları ve PIT testleri). Bu deneme ve kontroller ilgili işlevsel belgelerde tarif edilen maddeler/Hükümlere uygun gerçekleştirilmelidir.
Çalışma metotlarında tarif edilen uygulanacak formüller (prosedürler) (Ek C deki liste) Taşaron personeline de açıklanacak ve uygulamalar Supervizör ve/veya QA/QC tarafından kontrol edilerek geçerlliği kabul edilecektir.
Bahsedilen formüller, eğer sözleşme maddeler/Hükümleri gerekli görüyorsa, İş sahibine doğrulama ve onama amaçlı sunulabilir.
Yerleştirmelerin uygunluğuna dair beli başlı kayıtlar aşağıdaki gibidir :
- Mekanik işler bitiş dosyaları (Mechanical Completion Files) ;
- Devreye alma tutanakları ;
- Geçici ve kesin tesellüm tutanakları ;
4.9.3.1- Kabul öncesi
Değişik bölümlerin süpervizörleri ve QA/QC, aynı zamanda, son kabul öncesine yönelik, Kontrol ve Test Planlarına (PIT) uygun, etkinlikleri yönetmekle mükelleftir. Bu etkinliklerin en önemlileri aşağıda verilmektedir :

- Aletlerin ayarlanması
- Hidrostatik denemeler
- Süreklilik deneyleri
- Aletlerin işleyiş denemeleri
- Su geçirmezlik deneyleri (Müşterinin’kiler)
- Dönen makinaların sıralanması
- Yağlama doğrulaması
- Dönüş yönü doğrulaması
- Emniyet sistemlerinin çalışma denemeleri (Yangın su tesisatı, yangın kontrol, otomatik boşaltma, alarmlar …)
Yukardaki kontrol ve denemeler özellikler, Ek C.de verilen çalışma metotlarına ve diğer ilgili işlevsel belgelere uygun olarak gerçekleştirilir.
Süpervizörler ve QA/QC, ilgili formülerlerin "İnşaat" ve "Kabul öncesi" bölümlerini incelemeli ve mekanik bitiş dosyasındaki gerekli yerlere entegre etmelidir.
4.9.3.2- Devreye alma ve Kabul İşlemleri
Bir yerleşim veya sistemin devreye alınmasından önce, çalışmaların denemelerine, kontrollerine ve doğrulanmasına yönelik bütün kayıtlar, sistemce etkinlik veya başka bir şekilde (Müşterinin ihtiyacına göre), mekanik bitiş dosyalarında, yeniden gruplanacaktır.
Kalite kontrolörleri, süpervizörler ve belge kontrolörlerinin de , yardımı ile, PQM ve/veya Şantiye QA/QC müdürü, inşaat çalışmalarının başlatılmasından itibaren, veilleront à la préparation Mekanik bitiş Dosyasını (Mechanical completion Files) hazırlanmasına dikkat ederler.
Devreye alınma ve kabulden sorumlu kimse (Commissioning Manager) İşlemler Direktörü veya Proje Şefince atanır..
Devreye alınma ve kabul işe ilgili işlemler :
- İşlemler el kitabının, devreye alma gereklerinin resmileştirilmesi için revize edilmesi
- Devreye almanın başlatılması, kabul işlemleri ve çalışma denemeleri ile ilgili prosedürlerin hazırlanması.
- Devreye alınma ve kabul işlemleri ile ilgili belgelerinin ve planlamasının sağlanması
- İnşaatın bitişi, devreye alınma, ve kabul ile ilgili belgelerin ve plan için MÜŞTERİ onanmasının sağlanması
- Gerekli personelin harekete geçirilmesi (Elektrik, ölçüm, makina, tesisat teknisyenleri, operatörler …)
- Tedarikçi temsilcilerinin harekete geçirilmesi (gerekiyorsa) ;
- DPEM (EX DPP) den çalışmaya başlama izninin alınması;
- Devreye alınma ve kabul işe ilgili işlemlerin yönetilmesi;
- Önceden tanımlanmış işleyiş denemelerini yapmak ;
- Gerekli kayıtların sağlanması
- MÜŞTERİ ile birlikte Etablir, la liste des yedeklerin listesi ve bu yedeklerin kullanılma şeklini hazırlamak ;
- MÜŞTERİ personelinin yeni yerleştirmelerin çalışması hakkında, eğer gerek varsa, yetiştirilmesi.
Yukarıda sayılan işlerin tamamlanması , devreye alma ve kabul işlemi ile ilgili ekip bir mühendislik ekibince takviye edilecektir.
Bu ekip, devreye alma ve kabul işlemleri süresince restera Kabul etmeden sorumlu Müdüre bağlı çalışacaktır.

4.9.4- Belirleme ve takip edilebilirlik
Yerleşim ve işlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan donanım, ve malzemeler belirlenir. Ilişkili uygunluk belgeleri,malzeme belgeleri … Kalite müdürünce, ve muhtemelen şantiye QA/QC müdürünce, incelenir Sertifikalar şantiye belge kontrol seviyesinde saklanır.

Referans numaraları (Tag Number), MÜŞTERİ ile birlikte, maddeler/Hükümler kararlara uygun şekilde, donanım, aygıtlar ve aletlere bağlanır.
4.9.5 İş sahibinin mülkü
MÜŞTERİ’nin mülkünün projeye nasıl dahil edileceği ve kullanılacağı sözleşmede açıkça belirlenmiştir. Bu mülk (gayrimenkul, menkul, araç gereç, donanım, belgeler … ) transferine kadar doğrulanacak, korunacak ve muhafaza edilecektir.
Bu mülkün MÜŞTERİ‘ye transferine (hand over) ilişkin haller ’ce düzenlenecek ve MÜŞTERİ’ce .onaylanacaktır.
MÜŞTERİ’nin mülkü ile ilgili yedekler, MÜŞTERİ ile beraber, geçici kabulden önce, hazırlanan yedekler listesinde (Punch List PM-FRM-LDR1-1) belirlenmiştir.
4.9.6 Araç, gereç ve malzemelerin korunması
Projenin gerçekleştirilmesi için gereken araç gereç ve malzemeler, şantiyeye gelir gelmez, belirlenir, kontrol edilir, ve stok alanlarında uygun ambar ve yerlerde saklanır.
, bunların elleme (handling), montaj, yerleştirme, üretime başlama, ve devreye alma işlemler esnasında korunması için gerekli tedbirleri alır.
Herhangi bir aykırılıkta, aykırı ürünler yönetimi prosedüründeki (DDG3000-PRC-003-0-02) maddeler/Hükümler uygulanır.

4.9.7- Ölçme ve gözetim tertibatlarının yönetimi
Deney ve kontrollere yönelik ihtiyaçlar projenin ilişkili özelliklerinde tarif edilmektedir.
Ölçüm ve kontrol cihazlarına olan ihtiyaç yukarda sayılan özellikler veya bu özelliklerle ilgili deneme ve kontroller göz önüne alınarak belirlenir.
ve/veya Taşaronlara ait ölçme ve kontrol cihazlarının yönetimine ilişkin maddeler/Hükümler Çalışma talimatlarında (DOP4000-WIT-001-0-02) belirlenmiştir.

4.10- DIŞARIDAN SAĞLANACAK SÜREÇLER
Projenin gerçekleştirilmesi için bazi süreçler için dışardan alımlar (Hizmetler) yapılabilir.
Dışardan alınacak hizmetlerin yönetimi babında, :

- Önceden saptanmış kriterlere uygun taşaronlarını seçer (bknz 4.8.1) ;
- Dişardan sağlanacak hizmetlerle ilgili gerekleri ;
- Eğer var ise ; taşeronun kalite sisteminin uygunluğunu denetler. Bunun için taşeron kalite planını, ’ye, yükümlülüklerinin başlamasından önce, uygunluğunun tasdiki için sunar. Bu kalite planı, kalite sistemini, etkinlikleri, prosedürleri, kaynakları, sorumlulukları belirlemeli ve teklif edilen hizmetlerin proje özelliklerine uygunluğunu garanti etmelidir.
- Taşaronun organizasyon şemesının anlaşılması ;
- sorumluları ve Taşaronlar arasındaki ilişkilerin aydınlatır.
- Dışarıya verilen iş ve yükümlülüklerin takibi ve süpervizyonunun sağlar;
- Taşeronların belgelere hakim olmalarını şağlar ;
- İş ve yükümlülüklerin, ihtiyaçlara, (eğer var ise) taşeronun kalite sistemine ve kalite sistemine uygunluğunu sağlar.
- Taşeron, kalite planında sayılan kontrol prosedürlerini uygulayarak, planın gerektirdiği test ve denemeleri oluşturan, bütün test ve denetlemeler (PIT) için ’nin onayını sağlamalıdır
- Taşaronlar ve Tedarikçileri denetler.
5. ÖLÇÜM, ANALİZ ve İYİLEŞTİRMELER
İşe uygunluğunu göstermek için gerekli gözetim, ölçüm, ve iyileştirmelerle ilgili Maddeler/Hükümler ve projenin gerçekleşmeşmesinde etkinliği artırmaya yönelik iyileştirmelermevcut kalite planında belirtilmiştir.
5.1- MÜŞTERİ tatmini
Beklentilerinin ne kadarının karşılandığının algılaması ve dolayısı ile tatmininin derecesi hakkında MÜŞTERİ proje şefini mektup, mail veya periyodik toplantılarla bilgilendirir.
Proje şefi ve proje kalite müdürü, ont la responsabilité bu bilgileri analiz etmek ve gerekenleri yapmakla sorumludurlar.
Bu bilgiler operasyonlar direktörünce yönetilen proje periyodik revizyonlarında yeniden incelenir. (bknz. prosedür : Proje durum raporları ve proje Revizyon toplantıları DOP5000-PRC-001- 0-02).
Bu Maddeler/Hükümlere ilaveten, bir MÜŞTERİ dinleme fişi (bknz. formuler DQ-FRM-FEC-2) MÜŞTERİ’den kalite direktörünce toplanmış bilgilere göre hazırlanır.
Kalite direktörünün sorumlulukları : :
- MÜŞTERİ dinleme fişindeki bilgileri analiz etmek;
- Önleyici ve düzeltici eylem ihtiyaçlarını değerlendirmek
- Kararlaştırılan eylemleri takip etmek.
5.2- Dahili murakabe
, planlanmış aralıklarla, dahili murakabe prosedüründeki (DDG3000-PRC-004-0-02) maddeler/Hükümler ve Ek D. ile verilen murakabe programına uygun olarak, Dahili murakabelerde bulunur.
5.3- Aykırı ürünlerin yönetimi
Aykırı ürünlerin yönetimine dair maddeler/Hükümler DDG3000-PRC-003-0-02. prosedüründe verilmistir.
Bu maddeler/Hükümler projenin değişik safhalarında uygulanacak kuralları tarif ederek ’ye şu imkanları verir :
- İhtiyaca aykırı bir ürünün tanınmasına, kullanılmamasına veya istenmeden de olsa tedarik edilmemesini sağlar;
- Uygunsuz ürüne, yukarıda olduğu gibi, uygunsuz ürün yönetimi prosedüründe anlatılan şekillerde davranılmasına olanak sağlar
- Uygunsuzlukların olmaması için gerekli tedbirleri değerlendirir.
Muhtemel uygunsuzluk veya anormalliklere ilşkin MÜŞTERİ şikayetleri, garanti süresi içinde, proje şefine ve/veya işlemler direktörüne ulaştırılır.
Bu şikayet, aykırı ürün yönetimi prosedürüne (DDG3000-PRC-003-0-02) uygun olarak .İşlemler direktörünce işleme alınır.
Tedavi ve düzeltici eylemlerin uygulanmasının takibi işlemler direktörü tarafından désiClientées bir veya daha fazla kişi tarafından yapılır.
Kalite Direktörü, bütün projeler için uygunsuz mallar (garanti süresi) takibi kayıtlarını güncel tutar ve direktörlüğü seviyesinde, NCR fişlerinin (aykırılık raporu : DQ-FRM-NCR1-2) korunmasını sağlar.
5.4- Önleyici ve düzeltici eylemler
Önleyici ve düzeltici eylemlerin uygulanmasına dair maddeler/Hükümler önleyici/düzeltici eylemler prosedüründe (DDG3000-PRC-005-0-02) verilmektedir.
Bu prosedür aşağıdakileri uygulamak için gereken kuralları verir ::
1- Farkedilen aykırılıklara uygulanacak önleyici ve düzeltici eylemlerin seçilmesi ve uygulanması
2- Alınan önleyici ve düzeltici eylemlerin takibi ve sonuçlarının denetlenmesinin sağlanması

EK "B" :
GLOBAL SÜREÇLER LİSTESİ

Yapı / Prosedürler
Kodlar
Genel Yönetim :

1- Yapının kodlanması

Kalite Yönetimi :

1- Belge yönetimi

2- Kayıt yönetimi

3- Aykırı ürün yönetimi

4- Dahili murakabe

5- Önleyici ve Düzeltici eylemler

Proje Yönetimi :

1- Proje Durum raporları & Proje Revizyon toplantıları

2- İş detaylandırma Yapısı Procedürü

3- Maliyet Kontrol Büdçesi

4. Planlama ve Zamanlama Procedürü

5- Acil Durum Yönetim Procedürü

6- Zamanlama Düzeltme Procedürü

7- Maliyet Yönetimi Procedürü

8- Change Control Procedürü

9- Maliyet & Zamanlama için Trend Analizi ve & Tahmin Procedürü

Proje Hizmetleri :

1- Mühendislik Belge & Bilgi Yönetimi

2- Tedarikçi Belge & Bilgi Yönetimi

3-Şantiye Belge yönetimi document management

Mühendislik :

1- Müşteri revizyon talepleri

2- Detaylı DesiClient (Müşteri kararı)

3- Mühendislik İş planı Hazırlanması

4- Altyapı projesi için Mühendislik CAD standard Procedürü

5- Mühendislik çıktılarının hazırlık, kontrol ve kabulü

6- Hazop and Hazan incelemeleri

7-Mühendislik Şantiye sorgulamaları

İnsan Kaynakları Yönetimi :

1- İşe alma

2- Eğitim

3- Değerlendirme

İş Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi :

1- İşlerin kodlanması

Mali ve İdari İşler Yönetimi :

1- Şirket varlıklarının yönetimi

İnşaat Yönetimi:

1- İnşaat personelinin işin yapılacağı yere transferi

2- Şantiye ve geçiçi bir yaşam üssünün hazırlanma ve idamesi

Malzeme ve Tedarik:

1- Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi:

1- Bilgisayar bilgilerinin korunma prosedürü


Ek "C" :
PROSEDÜR LİSTESİ, ÇALIŞMA METOTLARI ve ÇALIŞMA TALİMATLARI

Yapı / Prosedürler
Kod
İnsan Kaynakları

Elektronik ortamda zamanlama çalışma metodu

Belge Yönetimi

Belgelerin Kodlanması

Arşive aktarılması

Kalite Kontrol

İnşaat Mühendisliği / Beton Çalışmalarının Kontrol Metodu

Çelik Konstrüksiyon Çalışmalarının Kontrol Metodu

Mekanik araç Gereç yerleştirilmeleri Çalışmalarının Kontrol Metodu

Elektrik Çalışmalarının Kontrol Metodu

Araç gereç ve Kontrol cihaz Çalışmalarının Kontrol Metodu

Kaynak ve Tesisat Çalışmalarının Kontrol Metodu

Zarar vermeden yapılacak tecrübelerin Kontrol Metodu

NDT personelinin nitelendirilme ve belgelerindirilme Metodu

Solvan ile yokedilebilir, sızıcı likit ile kontrol Metodu

Hidrostatik deneme ile kontrol metodu

Pnömatik denemeler ile tesisatların kontrol metodu

Mühendislik

Mühendislik belgelerinin tanımlanması

Ekler (Özellikler ile ilgili belgeler)

Hazop inceleme anahatları

Mühendislik teknik ve değerlendirmeleri

Altyapı mühendislik belgeleri kodlama sistemi

Tedarik & Malzeme A18

Tedarik ve malzeme genel kontrol (overview) çalışma metodu

Sair

Yıllık raporun hazırlanması

Gestion des Demandes IT-RTS Taleplerinin idaresi
varlığının sigorta portföyünün idaresi

İş Talimatları
Genel Yönetim
SiClientature yetkilerinin delegasyonu

İnşaat
Deneme ve kontrol teçhizatının takibi için talimatlar


EK "D" : Murakabe Programı

Activités
Avancement de l’activité (en %)
Proje Yönetimi
Mühendislik
Tedarik
İnşaat
Kabul / İşletmeye alma
30 % et 80 %
20 % et 60 %
20 % et 60 %
20 % et 80 %
20 %
Yorumlar (0)add
Yorum yazın
Yazı Alanını Küçült | Yazı Alanını Büyüt

busy
 
S  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 - NBA - NBA Forum
Reklam Gizlilik Politikası